ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۶۵ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺫﺍﻥ ﻇﻬﺮ، ﺭﻭﯼ ﺗﭙﻪ ﺍﯼ دید ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ .

ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

پرﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﯽ؟

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻧﻢ ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ می ﺸﻮﻧﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﻧﺮﻭﻢ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮم...
  • منتظر تنها

روزی حضرت موسی(ع) در کوه طور مشغول راز و نیاز با خدا بود:

به هنگام مناجات گفت ای پروردگار جهانیان

جواب آمد لبیک

سپس عرض کرد ای پروردگار اطاعت کنندگان

جواب آمد لبیک

سپس عرض کرد ای خدای گناهکاران

موسی(ع)شنید:لبیک لبیک لبیک

حضرت فرمود: خدایا به بهترین نام صدایت کردم فقط یکبار جواب دادی اما

تا گفتم ای خدای گناهکاران سه بار جواب دادی؟؟؟؟

خداوند فرمود ای موسی: عارفان به معرفت خود و نیکو کاران به کار خود

و مطیعان به اطاعت خود اعـتـماد دارند اما گـنـاهـکاران جز به فـضـل من

پناهی ندارند. اگر من هم آنها را از درگاه خود نا امید گردانم به در گاه چه 

کسی پناهنده شوند؟؟


  • منتظر تنها

  

  از شخصی پرسیدند: روزها و شب هایت چگونه می گذرد؟


  با ناراحتی جواب داد: چه بگویم! امروز از گرسنگی مجبور شدم


  کوزه ی سفالی که یادگار سیصد ساله ی اجدادم بود بفروشم


  و نانی تهیه کنم...


  گفت: خداوند روزی ات را سیصد سال پیش کنار گذاشته


  و تو اینگونه ناشکری می کنی؟!!


  • منتظر تنها

چه گمراهیم ما که

دردهایمان را در صفحه مجازی مینویسیم ، تا شاید آرام شویم

دنبالِ لایک و دنبال کننده میگردیم

تا کسی همدرد شود حتی برای لحظه ای

امــا

وقتی تو روزی 3بار صدایم میزنی

و میخواهی آرامم کنی

خودمم را به کری میزنم

حی علی الصلاة ات را نمی شنوم!!


  • منتظر تنها

اگر خـدا مـهـربـان اسـت نــافـرمـانـی چرا ؟!

اگر عـذاب خــدا شــدیــد اســت گـنـاه چرا ؟!

اگر دنیا نـاپــایـدار اســت دلــبــستـگـی چرا ؟!

اگر رزق تــقــسـیم شـده اســت حــرص چرا ؟!

اگر خــدا ضــامــن روزی اســـت غـــصــــه چرا ؟!

اگر مــرگ حــق اســـت خـودپـــســـنـــدی چرا ؟!

اگر خــدا عــوض انـفـاق را مـی دهــد بـخـل چرا ؟!

اگر حساب قیامت حق است جـمع مال حرام چرا ؟!

اگر بهشت بهای عـمـل نـیـک است سـستی چرا ؟!

اگر خدمت به خلق خدا عبادت است کـوتـاهی چرا ؟!

اگر شـیـطـان دشـمـن انـسـان اســت پــیــروی چرا ؟!

اگر اعـتـمـاد تنها به خدا کافیست تـوکـل نـکـردن چرا ؟!

اگر ســوال کــردن کـلـیـد دانـایـی اسـت سـکـوت چرا ؟!

اگر تـــوبـــه کـلـیــد رســتـگـاری اســت خـــودداری چرا ؟!

اگر خیر و برکت و طول عمر در دیدار والـدین و اقوام است خودداری چرا ؟!

اگر غرور، کینه، حسد، غیبت، باعث نابودی اعمال است ارتکاب آن چرا ؟!

واقــعــا چــرا ؟؟؟

  • منتظر تنها

ای انـــســـان 

از تـــــــــاریـــــــــــکـــــــی شــــــــب مـــــــــی ترســــــــی 

امــــا از تــاریــــکــــی شـــب اول قـــبـــر نــمــی تــرســـی؟

در بـــــهــــشــــت مــــی خــــواهــــی داخــــــل شـــــوی

امـــــا در مــــــســـــجـــــد داخـــــل نــــمــــی شـــــوی؟

کـــتـــاب هـــای مـــتــــنــــوع جـــهــــان را مــی خـــوانــــی

امـــــــا قـــــرآن کـــــلام خـــــــدا را نـــــمـــی خــــوانــــی؟


آهـنـگ هـای شـرقـی و غـربـی جـهـان را مـی شـنـوی

امــــا نـــــــوای قــــــــرآن را نـــــمـــــی شـــــنـــــوی؟

برای امتحانات دنـیـوی سـاعت هـا و روزهـا بـیـدار می مـانـی

 امــــا بــــرای امـــتـــحـــانـــات الـــهـــی کـاری نـمـی کـنـی؟

  • منتظر تنها

زن و شوهری با کشتی به مسافرت رفتند. 

کشتی چند روز را آرام در حرکت بود که ناگهان طوفانی آمد

و موج های هولناکی به راه انداخت، کشتی پر از آب می شد

ترس همگان را فرا گرفت و ناخدا می گفت که همه در خطرند

و نجات از این گرفتاری نیاز به معجزه خداوند دارد.

زن نتوانست اعصاب خود را کنترل کند

و بر سر شوهر داد و بی داد کرد

اما با آرامش شوهر مواجه شد، پس بیشتر اعصابش خورد شد

و او را به سردی و بیخیالی متهم کرد

شوهر با چشمان و روی درهم کشیده به زنش نگریست

خنجری بیرون آورد و بر گردن زن گذاشت...

  • منتظر تنها

مشکل اکثر ما انسانها این است که:

همانقدر که مسـخـره مـی کـنیم احـترام نمی گذاریم

همانقدر که اشـتـباه مـی کـنـیـم تـفـکـر نـمـی کـنـیـم

همانقدر که عـــیــب می بینیم بـرطـرف نـمـی کـنـیـم

همانقدر که از رونـق مـی انـدازیـم رونـق نمی بخشیم

همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کـنـیـم

همانقدر کـه حــرف مـی زنــیـم عــمـل نــمـی کـنـیـم

همانقدر کــه مـی گــریـانـــیــم شــاد نــمی کــنــیــم

همانقدر که ویــران مـی کــنــیــم آبـــاد نــمی کـنـیــم

همانقدر کـه کـهـنـه مـی کـنـیـم تازگی نمی بخشیـم

همانقدر که دور مــی شـویـــم نـزدیـــک نـمی کـنـیـم

همانقدر کـه آلــوده مـی کـنــیــم پـــاک نـمی کــنـیـم

همیشه دیـگران مــقـصـرنــد مــا گـنـاه نـمــی کنیم؟!

  • منتظر تنها


کـسـی که سـیـر خورده ، دیگر بوی سیر را نه از خود و نه از دیگران ،

احساس نمی‌ کند.

کسانی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نـخورده باشند.

گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتـکـاب گـنـاه آن بـو را

احساس نمی‌ کند،

اما آنها که مرتکب گناه نمی‌شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام

می‌ کنند.   

            آیت ا... حائری شیرازی

          مثل‌ها و پندها ج 1 ص 11

  • منتظر تنها

می ترسم از بعضی آدمها ...

آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردا بدون هیچ توضیحی رهایت می کنند ...

آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند  و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند ...

آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان ...

آدمهایی که امروز قدرشناس محبتت هستند  و فردا طلبکار محبتت ...

آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا بر زمینت می زنند ...

آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند ...

امروز سفیدند ، فردا خاکستری ، پس فردا سیاه ...

  • منتظر تنها