ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۱ مطلب با موضوع «اهل بیت(ع) :: امام جعفر صادق (ع) و امام رضا(ع)» ثبت شده است

حـضـرت مـوسـی (ع) در راه طـور سـیـنـا بـود، در بـیـن راه کـسـی به 

حـضـرت الـتـمـاس کـرد و گـفـت مـن گـنـاه بدی کرده ام، از خدا بخواه

کـه از مــن بـگـذرد؛ سـپـس گـنـاهـی کـه مـرتـکـب شـده بـود را بــه

حـضـرت مـوسـی گفت...

حـضـرت بـه خـداونـد گفت: این بـنـده از تـو پـوزش مـی طـلـبـد، او را

مشـمول رحمت و مـغـفرتت قرار بده! 

از جـانـب خـداونـد خـطـاب رسـیـد کـه مـن او را بـخـشـیـدم، ولی به

او بـگـو کـه مـن از او یک گـلایـه دارم، چــرا ایــن مطلب را به تو گفت

که تـو مـطـلـع شوی و هر وقت تـو را بـبـیـنـد، از تـو خـجالت بکشد؟!

من نمیخواهم بنده من از کسی خجالت بکشد...

هیچکس نتوانسته است غـافـرالذنب و رحـمه للعالمین بودنِ خداوند

را درک کند؛ وقتی میگویی أَسْتَـغْـفِرُ اللَّهَ رَبِّـی وَ أَتُوبُ إِلَیْه و استغفار 

میکنی، به مقام غفاریّتِ خداوند پـناه می بری، حـتّـی نیازی نیست

که بگوییم أَسْتَـغْفِرُ اللَّه؛ همین که خدا ببیند ما در دلمان پشیـمان و

خجالت زده هستیم، رحمت و غفران خود را شامل حال ما می کند.

امام صادق (ع) می فرماید: هـیـچ بنده ای نیست که گـنـاهی کرده

باشد و پشـیـمان شده بـاشد، مـگـر ایـنـکه خـدا او را قـبـل از آنـکـه

بـگویـد أَسْـتَـغْـفِـرُ اللَّهَ رَبِّـی وَ أَتُـوبُ إِلَـیْـه می آمرزد...

ما پروردگارمان را نشناخته ایم!

آیت الله مجتبی تهرانی

  • منتظر تنها

امام صادق (ع) فرمود:

یکی از وصیت های لقمان به فرزندش این بود:

ای فرزندم، آنگونه از خدا بترس که اگر به اندازه نیکی های جنّ و 

انس به پیشگاه خـدا عـرضـه کـنـی، بـاز تـرس از عـذاب او داشـتـه

باشی و طـوری به خدا امـیـدوار باش که اگـر گناهان جن و انس را

انجام داده باشی، باز امید به بخشش داشته باشی.

بحار الانوار، ج 67، ص 384


  • منتظر تنها

امام صادق (ع) فرمود:

خواسته مردم در دنیای فانی چهار چیز است:

بی نیازی ، آسایش ، کمی غم و عزت

اما بی نیازی در قناعت است 

و هرکس آنرا در زیادی ثروت بجوید نخواهد یافت

و اما آسایش در سبکباری است

و هرکس به زیر بار سنگین رود روی آسایش نخواهد دید

و اما کمی غم در کم شغلی است

و هرکـس آنرا در پر شغلی بـجـویـد، نخواهد یافت

و اما عزت درفرمانبرداری آفریدگار است

و هرکس آنرا در فرمانبرداری آفریدگان بجوید نخواهد یافت 

منبع الخصال(شیخ صدوق) باب خصلتهای چهارگانه حدیث هفتم.


  • منتظر تنها

حرم امام رضا (ع) را نور افشانی کن!

1) روی آسمان حرم  کلیک کن!

2) کلیک را نگه دار و به سمت چپ و راست حرکت بده!

3) صدای رایانه رو هم باز کن!

4) برای رفتن به حرم لینک را کلیک کن!

لــیــنــک


  • منتظر تنها

امام رضا (ع) می فرمایند:

عـقل شخص مسلمان تـمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد:

1) از او امـــیــــد خـــیــر بـــاشـــد.

2) از بــــدى او در امــــان بــاشــــنــد.

3) خـیـر انـدک دیگرى را بـسـیـار شـمـارد.

4) خــیــر بـــســیـار خــود را انــدک شـــمـارد.

5) هر چـه حـاجت از او خواهـنـد دلــتـــنـگ نشود.

6) در عــمر خـود از دانـش طـــلــبــى خـســته نـشــود.

7) فــقـر در راه خـدایــش از تــوانگرى محـبـوبـتـر باشــد.

8) خوارى در راه خدایش از عـزّت با دشـمـنش محـبـوبـتر باشد.

9) گـــمـــنــــامــى را از شـــــهــــرت خــــواهـــان تـــر بـــــاشـــد.

10) احدى را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.

     تحف العقول ص 443

  • منتظر تنها

امام صادق (ع): شنیده ام که این آیه را ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یومَئِذٍ عَنِ النَعیم  یعنی در روز قیامت به طور حتم از نعمت ها سوال می شود. (آیه 8 سوره تکاثر)

چنین تفسیر میکنی که: خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آبهای خنک که در فصل تابستان می خورند مواخذه و بازخواست می کند؟

ابوحنیفه: درست است من این آیه را این طور تفسیر کرده ام.

امام: اگر مردی تورا به خانه اش دعوت کند و با غذای لذیذ و اب خنکی از تو پدیرایی کند و بعد برای این پذیرایی به تو منت بگذارد، درباره چنین کسی چگونه قضاوت می کنی؟

ابوحنیفه: میگویم آدم بخیلی است.

امام: آیا خداوند بخیل است تا اینکه در روز قیامت در مورد غذاهایی که به ما داده مارا بازخواست کند؟؟

ابوحنیفه:پس مقصود از نعمت هایی که قران می گوید انسان مواخذه می شود چیست؟؟

امام: مقصود نعمت دوستی ما خاندان رسالت و اهل بیت است.

بحار الانوار ج 10 ص 220
  • منتظر تنها


امام صادق علیه السلام: روز قیامت که مردم در برابر پروردگار جهانیان برخیزند، چنان نزدیک به هم و فشرده اند که سهم هر کس از زمین [آن جا] به اندازه جاى پاى اوست، مانند تیر در تیردان، که نمى تواند از جاى خود تکان بخورد.  

الکافی 8/143/110


امام على علیه السلام: روز قیامت روزى است که خداوند همگان را، از اولین نفر تا آخرین نفر، براى رسیدگى به حسابشان و جزاى اعمالشان گرد مى آورد، در حالى که به فروتنى ایستاده اند و عرق از سر و رویشان مى ریزد و زمین آنها را مى لرزاند. [در آن روز ]نیکو حالترین مردم کسى است که جایگاهى بیابد و براى خود جایى پیدا کند! 

نهج البلاغة خطبه 102

دلایل اثبات قیامت:

1) همانطور زمین مرده در زمستان در بهار زنده می شود انسان مرده هم روزی دباره زنده می شود.

2) در فطرت انسان ها عدالت و عدالت خواهی وجود دارد در این دنیا تمام حق یک فرد داده نمی شود پس باید جایی وجود داشته باشد که حق به صورت تمام و کمال داده شود.

3) انسان موجودی بی نهایت طلب است پس چگونه می خواهد که عمر کوتاهی داشته باشد؟

4) خداوند کار بیهوده انجام نمی دهد ، جهان بی هدف نیست برای هر چیزی هدفی آفریده شده است مثلا هدف درخت میوه دادن و گل دادن است. پس باید اعمال خوب و بد ما هدفی داشته باشند.

5) انسانی که برای بار اول به این دنیا می آید دوباره هم می تواند به این دنیا بیاید. از اخــبــار آن دنیا بـا خـبــر شــویــد!

  • منتظر تنها

فشار قبر در اصل از انس و وابستگی انسان به دنیا و عدم انس به 

نظام جدید سرچشمه می گیرد. از این رو به عنوان یک قاعده کلی 

می توان گفت: هر چه وابــسـتــگی به دنیا کمتر باشد و در مقابل،

انسان از ایـمــان مـحـکم و اعمال صــالــح بیشتری برخوردار باشد،

فشار قبر نیز کمتر و تحمل آن آسانتر خواهد بود و از همین جهت،

مومنان نـاب فــشــار قبر نخواهند داشت بلکه قبر برای آنها باغی

از باغهای بهشت خواهد بود.

 
راهی برای رهایی از فشار قبر

آنطور که از روایات استفاده می شود بعضی از معاصی به طور خاص،

نقش بسزایی در تــشــدیــد فــشــار قبر دارنــد مانند تـنــدخویی و 

بداخلاقی نسبت به خانواده، سـخـن چیـنـی، غـیـبـت، دروغ، عـدم

اجتناب از نجاسات و...[1]

 
در مقابل، عوامل متعددی برای کم یا بر طرف کردن فشار و عذاب

قبر بیان شده است مانند:

1- خوش اخلاقی [2]

2- مداومت بر خواندن سوره زخرف [3]

3- خواندن سوره نساء در هر جمعه [4]

4- به جا آوردن نماز شب [5]

5- خواندن سوره تکاثر هنگام خواب [6]

6- زیارت امام حسین (ع) [7]

7- قرائت سوره یس در هر شب [8]

8- مداومت بر خواندن سوره ملک [9]

9- خواندن نماز وحشت توسط بازماندگان [12]

10- روزه گرفتن چهار روز از ماه رجب [13]

11- خواندن چـهــار رکعت نماز در روز جـمـعـه بین طلوع خـورشید و 

زوال (در هر رکعت سوره های حمد، ملک و سجده را بخواند) [14].

 
12- در حدیثی از امام صادق (ع) می‏ خوانیم: کسـی که سـوره ن و 

القلم را در نماز واجب یا نـافله بـخواند خـداوند او را بـرای هـمیـشه

از فقر در امان می‏دارد ، و هنگامی که بــمیرد او را از فــشــار قــبــر

پناه می ‏دهد. [15]

 
البته باید توجه داشت که موارد مذکور، علل ناقصه برای کم کردن یا

رفع فشار قبر هستند و چنانکه گفته شد علت تامه و کلی همان

ایمان و عمل صالح است.
 
ضمنا باید خاطر نشان کرد که برای مومن، فــشــار و عــذابهای قــبــر 

تمام رحـمت الـهی است و موجب آمـرزش گـناهان وی می شود تـــا

پاک و خالص وارد عرصه قــیــامت شود. پــیــامــبــر(ص) در حدیـثـی 

می فرماید: فشار قبر برای مومن، موجب آمرزش تضییع نعمت هایی

است که در دنیا انجام داده است.


[1] وسائل ‏الشیعة ج  1 ص 339

[2] بحارالأنوار ج 22 ص 107

[3] ثواب‏ الأعمال ص  113

[4] وسائل ‏الشیعة  ج 7   ص 409

[5] الفقیه  ج 1 ص  475

[6] الکافی ج  2 ص 623

[7] بحارالأنوار ج  98 ص 18

[8] مستدرک... ج  2 ص 156

[9] الکافی  ج 2 ص 633

[10] مستدرک الوسائل ج  4   ص 346

[11] وسائل‏ الشیعة ج 11 ص 396

[12] بحارالأنوار  ج 88  ص 219

[13] بحارالأنوارج 94 ص 26

[14] وسائل ‏الشیعة   ج 8 ص 180

[15] تفسیر نمونه ج24 ص 366


  • منتظر تنها

امام صادق (ع) در آخرین لحظه‌های حیات خویش به فرزندان خود فرمود:


شفاعت ما به کسی که نماز را کوچک بشمارد نمیرسدفَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ


 پس واى بر نمازگزارانى که از نمازشان غافلند


آیه 4 و 5 سوره ماعون

  • منتظر تنها

روزى مردى خدمت امام جعفر صادق (ع) رفت و عرض کرد:

اى پسر رسول خدا، خدا را برایم ثابت کن .

امام به او فرمود: آیا تا به حال مسافرت رفته اى؟  مرد عرض کرد: بله

امام فرمود: سوار کشتى شده اى؟ مرد گفت: بله

امام فرمود: آیا تاکنون اتفاق افتاده که کشتى شما غرق شود

و کشـتـى دیگرى براى نجات شـما موجود نباشد و تو نیز شنا

بلد نباشى که بـتـوانى خودت را نـجـات دهـى؟ مرد گفت: بله

امام فرمود: آن موقع به چه چیز امـیـد دارى؟ مرد عرض ‍ کرد: 

وقتى از همه جا مایوس و ناامید مى شـدم و مى فـهمـیـدم

که دیگر کسى نیست مرا نجات دهد ته قلبم نورى مى تابید

و امیدوار مى شدم که دستى از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد.

امام لبخندى زد و فرمود: همان نیرویى که امیدوار بودى ترا نجات دهد،

در حالى که هیچ وســیــله اى براى نــجــات تو باقى نمانده بود همان 

خداست که در نامـیـدى ها و بــلاهــا به داد انسان مى رســد و او را

نجات مى دهد.

قلب سلیم ج 1، ص 209

آیا زمان آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا خاشع گردد؟

  • منتظر تنها