ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۰ مطلب با موضوع «استاد پناهیان و شیخ رجبعلی خیاط» ثبت شده است

استاد پناهیان

عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد.

اما اینکه سـرجـای هـر چـیـز کـجـاست، کاملش را فقط خـدا مـیـداند.

حالا بـعـضـیها با تــرازوی درک انــدک خـود از عـدالـت، مـی خـواهـنـد

بسنـجـند بـبـیـنـنـد خـدا عـادل است یا نه. بـعـضـیها با همین ترازوی 

کوچک عدالت پیامبر(ص) را اندازه میگرفتند که آخر سر خوارج شدند.


  • منتظر تنها

تو میخوای خدای خودت را خورد کنی؟؟؟


دانلود ویدئو

مدت زمان: 5 دقیقه 25 ثانیه 

شیخ رجبعلی خیاط:

پیش از آنکه منزل عوض کنید، آرزوهای مرده ها را عملی کنید:

آنان آرزو می کنند، که حـتـی برای یـک لحظه به دنیا برگردند و

عملی مورد رضایت خدا انجام دهند...

  • منتظر تنها

    با هر عبادت و کار خیری انسان میتواند خود را فریب بدهد.

    با هر خصلت خوبی انسان میتواند گول بخورد که

    آدم خوبی است و به مقصد رسیده است.

    مهمترین عامل اشتباهات آدمهای خوب،

    همین جور خودشیفتگی ها است.

    استاد پناهیان


  • منتظر تنها

     استاد پناهیان:

     دیدن مانند غذا خوردن است.

     هـر چـیـزی را بـبـیـنـی گـویـی آن را مـیل می کنی.

     خدا فرموده است انسان باید به طعام خود نگاه کند.

     یـعـنـی بـبـیـنـد چـه چـیـزی وارد روحـش مـی شـود.

     دیــدن ، عـبـور صـحـنـه هـا از مـقـابـل چــشــم مــا نـیـسـت.

     هـر چـیـزی را مـی بـیـنـیـم بـا هـمـه ی آلودگی ها و پاکی ها 

     وارد روح مـا مـی شـود  و بـه سـادگـی بـیـرون نـمـی رود.

  • منتظر تنها

استاد پناهیان:


آرامــش بـه ایـن نـیـسـت که گـناهان گــذشــتــه را فــرامــوش کـنـی

 

و یا بـه مرگ و مـجازات آینده فکر نکنی. 


غـفلـت از گذشته و آینده تنها یک آرامش سـطـحی و کـاذب مـی‌آورد.


آرامــــش عــــمــــیــــق و واقــــعــــی در ایــــن اســـت کـــه


دربارۀ گذشته و آینـده‌ات بارها با خدا حرف بزنی و مـنـاجـات کنی...


آنگاه این خداست که به تو آرامش می‌دهد و تو را نوازش می‌کند...

  • منتظر تنها

با این خدا زندگی کن...


دانلود ویدئو

مدت زمان: 4 دقیقه 50 ثانیه 

  • منتظر تنها

شیطان به صورت مداوم، یا انسان را مأیوس می کند یا مغرور.

فکر و ذکر دائمی شیطان،

قـرار دادن انـسـان در یــکـی از ایـن دو حــالــت اسـت.

وقتی مأیوس می کند، نمی گذارد آدم حرکت بکند. 

وقتی مغرور می کند، انسان به شتابزدگی و بی دقتی دچار می کند.

در هر دو صورت آمار اشتباهات انسان افزایش پیدا می کند.

استاد پناهیان

  • منتظر تنها

استاد پناهیان:

برای اینکه فـردایت مثل دیـروز نشود ، از امـروز بـهـترین بهره را بـبـر .

بهترین بهره از امروز ، تاسف برای دیروز نیست ؛ توبه از دیروز است .

فـرق تـأسف و تـوبـه این است که وقـتـی در توبه ، تأسـف می‌خوری

در آغوش گرم خدا هستی و او تو را نـوازش می‌ کند و برایت گذشته

را جبران می‌کند. 

امـا انـسـان در تـأسـف ، تـنـهـاسـت و هـیـچ کمکی به او نمی‌رسد .

           

  • منتظر تنها

استاد‎ پناهیان:

قربانی دادن در راه خدا، مهمترین امتحان انسان و راه اصلی تقرب است.

داستان هابیل و قابیل بر سر درست قربانی دادن بود،

این دلیل اصلی بودن امتحان قربانی در حیات بشر است.

امروزه قربانی دادن صریح منسوخ شده،

ولی اصل قربانی دادن پابرجاست.

هرکسی باید ببیند اسماعیلش چیست 

و چه زمانی از او می خواهند که قربانیش کند.

  • منتظر تنها