ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۸ مطلب با موضوع «قرآن» ثبت شده است

گاهی در توجیه کارهامون می گوییم:

اکثر مردم همین کار را می کنند...

ولی اگر به کلمه ی اکثرالناس در قرآن نگاه کنیم می بینیم:

لایعلمون (نمی دانند)

لایشکرون (شکرگذاری نمی کنند)

لایومنون (ایمان نمی آورند)


و اگر کلمه ی اکثرهم را بنگریم:

فاسقون (فاسقند)

یجهلون (جهل می ورزند)

معرضون (روی برگردانند)

لایعقلون (اندیشه نمی کنند)

لایسمعون (نمی شنوند)


اما بندگان صالح از افراد قلیل و اندک می باشند 

که خدای بلند مرتبه فرمود:

و قلیل من عبادی الشکور

(اندکی از بندگانم سپاسگزارند)

و ما آمن معه الا قلیل 

(و همراه او جز عده ای قلیل ایمان نیاوردند)

ثلة من الاولین و قلیل من الآخرین

(گروه کثیری از امت های نخستین هستند و گروه اندکی از امت آخرین)

زیاد بودن معیار حق بودن نیست...


  • منتظر تنها


کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود،

بـرای آنـان در دنـیـا و آخـرت عـذابـی دردنـاک خـواهـد بـود

و خدا می داند که چه چیزی خشم او را در پی دارد 

و شما نمی دانید.

نور ۱۹ 

گــذاشــتــن پــســت +18

تشویق دیگران به گناه

اشـاعـه فـحـشـا

خــشــم خــدا

  • منتظر تنها

شنیدی میگند

↯ 

این کارو بکن گناهش گردن من! 

بدان که هیچکس نمیتونه گناه کسی رو برعهده بگیره

کافران به مومنان گفتند: شما از راه ما پیروی کنید

ما گناهانتان را برعهده می گیریم!

آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت

آنان به یقین دروغگو هستند

عنکبوت ۱۲


  • منتظر تنها

(عمل آدمی) اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی 

در دل سنگ سختی یا در آسمان ها یا داخل این زمین باشد 

خداوند آن را (در روز قیامت) خواهد آورد

(تا بر اساس آن جزا دهد) زیرا خدا دقیق و باریک بین و آگاه است.

لقمان/۱۶

  • منتظر تنها

    انس بن مالک گوید: 

    روزی کـنـیـزی شاخه گلی برای امام حـسـن(ع) هـدیـه کــرد 

    امـام بــه او فـرمـود: تــو در راه خـدا آزاد هـسـتــی. 

    انـس گـویـد به امـام عرض کردم شـمـا به خـاطـر یک شـاخـه 

    گل او را آزاد کردی؟

    امام حسن(ع) فرمود :خداوند ما را چنین تربیت کرده است...

    آنجا که می فرماید:


وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

هرگاه به شما تحیت گفته شد پاسخ آن را به طور بهتر 

از آن یا همان گونه بدهید. 

سوره نساء آیه  86


    و نـیـکـوتـر از هــدیـه اش آزادی او در راه خــدا بــود.

     مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۱۸


    یا امام حسن(ع)

    ای کریم اهل بیت ما را هم از  بند نفس و شیطان رها کن...

  

  • منتظر تنها

و منَ النَّاسِ من یَشتری لهوَ الحدیث

 و بعضی سخنان بیهوده را می‏ خرند 

خدایا که چه بشود؟ 

لیضلَّ عن سبیلِ اللهِ بغیرِ‌علم 

تا مردم را از روی نادانی گمراه کنند 

با آنان چه می کنی؟ 

أولئکَ لهم عذابٌ مّهین 

برای آنان عذابی خوار کننده است 

لقمان/6 

نام سوره را بخوان !!!


  • منتظر تنها

قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین (اعراف12)

شیطان گفت:من بهترینم، من از آتشم و او از گِل 

⇩ 

من آریایی ام پس برترم!

من ترکم تو لری!

من فارسم تو عربی!

پیرو کدامی؟! 

پیرو خدا یا شیطان؟ 

بـیـایــیـد نـژاد پـرسـت نـبـاشـیـم!


  • منتظر تنها

ای کسانی که ایمان آورده اید نباید قومى قوم دیگر را مسخره کند

 شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند

 زنانى زنان دیگر را (مسخره نکنند) شاید آنها از اینها بهتر باشند

 و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید 

چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان

 و کسانى که از این گناهان توبه نکنند آنان ستمکارند.

آیه 11 سوره حجرات

  • منتظر تنها

جوان متدین فقیری به خواستگاری دختری رفت...

پدر دختر موافقت نکرد!!!

و بعد از آن جوانی فاسق و پولدار به خواستگاری دختر رفت...

اینبار پدر دختر موافقت کرد و گفت: خدا هدایـتـش می کند!

آیا خداونـدی که هـدایـت می کند هـمـان خـداونـدی نـیـست 

که روزی می دهد؟!؟

مَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون( آیه 26 سوره قلم)

شما را چه شده است؟؟ چگونه داوری می کنید؟؟

  • منتظر تنها

ای انـــســـان 

از تـــــــــاریـــــــــــکـــــــی شــــــــب مـــــــــی ترســــــــی 

امــــا از تــاریــــکــــی شـــب اول قـــبـــر نــمــی تــرســـی؟

در بـــــهــــشــــت مــــی خــــواهــــی داخــــــل شـــــوی

امـــــا در مــــــســـــجـــــد داخـــــل نــــمــــی شـــــوی؟

کـــتـــاب هـــای مـــتــــنــــوع جـــهــــان را مــی خـــوانــــی

امـــــــا قـــــرآن کـــــلام خـــــــدا را نـــــمـــی خــــوانــــی؟


آهـنـگ هـای شـرقـی و غـربـی جـهـان را مـی شـنـوی

امــــا نـــــــوای قــــــــرآن را نـــــمـــــی شـــــنـــــوی؟

برای امتحانات دنـیـوی سـاعت هـا و روزهـا بـیـدار می مـانـی

 امــــا بــــرای امـــتـــحـــانـــات الـــهـــی کـاری نـمـی کـنـی؟

  • منتظر تنها