ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۶۵ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

چرا خیلی از آدمـا :

از ســوسـک می ترسند . . .

از له کردن شخـصـیت دیگران مثل سـوسک نمی ترسند ؟

از عــنکبوت می ترسند . . . 

از اینکه تمام زندگـیمون تار عــنکبوت ببندد نمی ترسند ؟

از شـکـسـتن لـیـوان مـی ترسند . . . 

از شــکـسـتـن دل آدمـهـا نـمی تـرسـنـد ؟

از ایـــنــکــه بـهـشـون خـیـانـت کـنـنــد مـی تـرسـنـد . . . 

از خـیانـت بـه دیـگـران نـمـی تـرسـنـد ؟

از چشم چرانی و نگاه بد به ناموسشون می ترسند . . .

ولی از نگاه به ناموس مردم نمی ترسند ؟

از آزار ناموس خودشون توسط دیگران هراس دارند . . .

ولی از اذیـت شـدن نـامـوس دیـگـران هـراسی ندارند ؟

چـــرا ؟ ؟ ؟

  • منتظر تنها

دختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی به طرف بقال دراز کرد و گفت: 

مامانم گفته چیزهایی که در این لیست نوشته بهم بدی، این هم پولش.

بقال کاغذ رو گرفت و لیسـت نوشـته شده در کـاغـذ را فـراهم کـرد و به

دست دختر بچه داد، بعد لبخندی زد و گفت: 

چون دختر خوبی هستی و به حرف مامـانت گـوش مـی‌ دی، می‌تونی

یک مشت شکلات به عنوان جایزه برداری.

ولی دختر کوچولو از جـای خـودش تـکـون نخورد، مرد بقال که احساس

کرد دخـتـر بـچـه بـرای بـرداشـتـن شکتـلات‌ها خجالت می‌کشه گفت: 

دخترم! خجالت نکش ، بیا جلو خودت شکلات هاتو بردار

دخترک پاسخ داد: عمو! نمی‌خوام خودم شکلاتها رو بردارم، نمی‌شه

شما بهم بدین؟ 

بقال با تعجب پرسید: چرا دخترم؟ مگه چه فرقی می‌کنه؟ 

و دخترک با خنده ای کودکانه گفت: 

آخه مشت شما از مشت من بزرگتره!

داشتم فکر می کـردم حـواسمون به‌ انـدازه ی بچه کوچـولو هم جـمـع

نیست که بدونیم و مطمئن باشیم که: مشت خدا از مشت ما بزرگتره

  • منتظر تنها

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست.

اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است.

اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است.

اگر بخشش کند می‌گویند افراط می‌کند.

اگر ثروت اندوزی کند، می‌گویند بخیل است.

اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است.

اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند وراج و پر روست.

اگر روزه بدارد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکار است.

و اگر نماز نخواند می‌گویند کافر و بی دین است.

پس فرزندم نباید به حمد و ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.

 
منبع:کشکول شیخ بهایی

  • منتظر تنها
در عجبــــم از مردمانی که

از نــداری می نـالند اما

بر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ…

این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است….
  • منتظر تنها

مردی کنار بیراهه ای ایستاده بود.

ابلیس را دید که با انواع طنابها به دوش درگذر است.

کنجکاو شد و پرسید: ای ابلیس، این طنابها برای چیست؟

جواب داد: برای اسارت آدمیزاد.

طنابهای نازک برای افراد ضعیف النفس و سست ایمان، طناب های

کلفت هم برای آنانی که دیر وسوسه می شوند.

سپس از کیسه ای طـنـاب های پـاره شـده را بیرون ریخت و گفت:

اینها را هم انسان های باایمان که راضی به رضای خدایند و اعتماد

به نفس داشتند، پاره کرده اند و اسارت را نپذیرفتند.

مرد گفت طناب من کدام است ؟

ابلیس گفت: اگر کمکم کنی که این ریسمان های پاره را گره زنم،

خطای تو را به حساب دیگران می گذارم ...

مرد قبول کرد .

ابلیس خنده کنان گفت :

عجب، با این ریسمان های پاره هم می شود انسان هایی چون

تو را به بندگی گرفت...!

  • منتظر تنها