ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

به هر که عقل دادند، چه ندادند؟ به هر که عقل ندادند، چه دادند؟

عقل چیز عجیبی است. البته فکر نکنید عقل همین است که ما داریم

یک دسته دیوانه اند و در دیوانه خانه هستند و ما عاقل هستیم، نه!

عاقل آن است که به فکر آخرت باشد،

کسی که آخـــــرت را انتخاب می کند، این فرد عاقل است.

وکسی که دنـــیــا را انتخاب میکند از نظر اسلام این فرد عاقل نیست...

بنابراین عاقل خیلی کم است.. خیلی...

آیت الله مجتهدی تهرانی

  • منتظر تنها

بعد از نماز داشتم تند تند زیارت عاشورا می خواندم که کودک

خردسالم آمد کنارم نشست و گفت بابا چه کار می کنی؟

گفتم دارم با خدا و امام حسین (ع) حرف می‌زنم.

با تعجب گفت: بابا! باباجون!

زیارتم رو قطع کردم و گفتم باز چی شده؟

گفت: اونا می فهمند چی بهشون میگی؟

گفتم: بله

بعد که احساس کردم سئوالش عـجـیـب است گفتم: چرا این 

رو پرسیدی؟!

گفت: خب خیلی تـنـد تـنـد باهوشون حرف می زنی و مـعلوم 

نـیـست چـی مـی خونی؟ اگه من جــای اونا بـودم کـه اصـلاً 

نمی فهمیدم چی داری میگی؟ 


محمدحسین قـدیری، ماهـنامه خانه خوبان، ش 21، مؤسـسـه

آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

  • منتظر تنها

  • منتظر تنها

موسى علیه‏ السلام از جانب حضرت حق به چهار چیز وصیت شد که 

بر تمام مردم واجب است به این چهار حقیقت توجّه کنند :

1ـ تا نمیدانى خـداونـد تو را آمـرزیـده به عیوب مردم کار نداشته باش

بلکه در فکر وسیله آمرزش خویش باش.

2ـ تا نمیدانى گنج‏هاى خزائن من تمام شده از براى روزى غصه مخور

که آنچه مقدر توست به آن میرسى .

3 ـ تا نمیـ‏دانى سلـطـنـت و حکومت من خاتمه پیدا کرده به کـسـى

امیدوار مباش .

4 ـ تا خبر مرگ شیطان این دشمن خطرناک به تو نرسیده از مکر او

ایمن مباش .

به حضرت وحى شد : 

مـرا دوسـت داشـتـه باش و مردم را نیز به محبـت مـن آراسته کن.

عرضه داشت : تو می‏دانى که تو را از همه بیشتر دوست دارم ، اما

بندگانت را چگونه به محبتت بخوانـم ؛ پاسـخ آمد نعمت‏هایى را کـه 

به آن‏ها داده‏ام به یاد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و از این طـریق 

به من علاقه‏ مند گردند ؛ زیرا دل‏ها به احسان صید می‏شود.


برگرفته از کتاب حکایتهای عبرت آموز استاد حسین انصاریان

  • منتظر تنها

آیت الله جوادی آملی حفظه الله:

زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شـهادت و مبارزه ندارند،

خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غایب اند ، نه امام قـائم

مطلوب این ها غایب آل محمد است ، نه قائم آل محمد

  • منتظر تنها

 آدم ها سه دسته اند:

                                    عـینک

                                    ملحفه

                                    فـــرش

وقتی یک لکه ای بنشیند روی عینکت ، بلافاصله زود آن را با دستمال

کاغذی پاک می کنی

وقـتـی هـمـان لـکـه بـنـشـیـنـد روی ملحفه، می گـذاری سـر مـاه که 

لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با چـنـگ می شویی...

وقتی همان لکه بنشیند روی فـرش، می گـذاری سر سال، با دسـتـه 

بیل به جانش می افتی.

خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک

و زلالی که جایـشان روی چـشـم است، تا خـطـا کـردنـد، بـلافـاصـلـه

حالشان را می گیرد (والبته در دنیا و خفیف) ...

دیـگـران را بـه مـوقـعش تـنبـیـه می کند آن هـم بـا چـنـگ و آن گـردن

کلفت هایش را می گذارد تا چرک هایشان جمع شود... 

قـرآن کـریـم: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویـش بـیـافزایند

و سر سال (یا قیامت، یا هم دنیا و هم قیامت) حسابی با دسـتـه بیل 

از شرمندگیشان  در می آید ...

  • منتظر تنها

آیت الله مجتهدی تهرانی:

اگر صد میلیون دلار الآن به من می دادند؛ که نماز مغرب و عـشـاء را

امشب نخوان، می گویم نه!

تمام تهران را اگر اسکناس دلار نو کنند، به من بدهند، حاضر نیـستم

نمازم را نخوانم.

شما هم همین طور هستید؟

این روحیه را در خودتان تلقین کنید.

یک کسی آمد پیش رسول خدا گفت من مـی تـرسم منافق باشم.

نا امید بود از خدا.

حضرت فرمود: تنها باشی نماز می خوانی؟

گفت: بله.

حضرت فرمود: تو منافق نیستی.

منافق آن اسـت کـه در انظار مردم نماز مـی‌خواند ولـی اگـر

تنها باشد نماز نمی خواند  تو منافق نیستی.

ما نوعا تنها باشیم نماز می خوانیم.

پول هم بهمان بدهند که نماز نخوان، قبول نمی کنیم.

صد میلیون دلار هم بدهند، یک ماشین بنز هم بدهند، یک خانه در

شمیران هم بدهند.

که امشب نماز نخوان، هیچکداممان قبول نمی کنیم.

پس این را بشارت دادم به شما که بدانید مؤمنید؛ با ایمانید.

حاضر نیستید، این قلم درشت پول را بگیرید ولی نماز نخوانید.

  • منتظر تنها

محمد علی فشندی تو صحن جمکران بود نیت کرد آب خالی به دست
مردم بدهد و بگه بفرمایید میل کنید و برای فرج دعا کنید...

نگاه کرد یه سیدی به زعم خودش اما در اصـل سـیـد سـادات زیـر نور
آفتاب هست
گفت بذار یه لیـوان آبی هم محضر این سید اولاد پـیـغمبر بـبـرم بهش
بگم نوش جـان کنند و برای فرج دعا کنید آب رو بردم محضرش گفـتـم
آقا سید میل کنـیـد و برای فـرج دعـا کنید ، یه جـملـه ای فرمود اونجا
فهـمیـدم مشرف شدم محضر آقـا ؛ ای کـاش زمـین دهن باز می کرد
من محمد علی فشندی را می بلعید ...
حضرت رو کردند گفتند: محمد علـی مردم به انـدازه ی این جـرعه ی 
آب تشنه ام نیستند!!!
حضـرت دست کردند جـیـبـشان دستـمـال زرد رنگی در آوردند گفـتند
محـمـد عـلـی مردم به اندازه این دستمال بـدرد مـن نمی خورند این
دستمال حداقل خون های چشمم را پاک می کند...

  • منتظر تنها
برای اهل دل همین عکس کافیست....شهادت یاس کبود علی(ع) و گل بوستان پیامبر(ص)  تسلیت باد...

ای کاش
  • منتظر تنها

استاد فاطمی نیا: عزیز من، دل مردم را شاد کن!


آقا بیست دفعه رفته عمره. می گویند بیا دفعه بیست ویکم پول را

بده خرج ازدواج یک دخـتر آبـرودار بـشود. می گویـد نه، نـمی توانم.

حالا پول را می داد خـرج آن دخـتـر، چه می شد؟ اجازه بدهید یـک

حدیث بخوانم، ببینیم چقدر ما غافلیم!


در حدیث داریم که وقتی مومن می میرد، یک صورت خوش با او وارد

قبر می شود و با او انـس می گیرد. این قـبـر، قبر قـبـرستان نیست.

منظور قبر برزخی است. به مومن می گوید: نترس! من با تو هستم.

این آفت های مربوط به قبر برزخی به تو نمی رسد.


تا زمانیکه قـیـامت برپـا می شود. مـومـن را از آتـش ها و آفـت ها به

راحـتـی عـبـور می دهــد و او را به در بـهـشـت می رسـانـد. مـومـن

می پرسد: تو کیستی؟ خدا رحمتت کند که این هــمــه من را کـمـک

کردی! این جواب را اگر آن آقا بشنود چمدان عمره را می گذارد زمین. 

هر چیزی که قداست ندارد، تشخیص قداست با خداست. 

آن صورت خوش به مومن این جواب را می دهد: من آن شادی هستم

که تو داخل قلب برادر و خواهر دینی خود کردی. 

عزیز من! دل مردم را شاد کن!

  • منتظر تنها