ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۷ مطلب با موضوع «راه و چاه» ثبت شده است

خودت را که به خدا سپردی 

دیگر نگران هیچ طوفانی مباش . . . 

کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت و کشتی تایتانیک را یک حرفه ای!!!

  • منتظر تنها

 


 مذاکرات آشتی با خدا


۱) خدایا: من لذت گناه را ترک می کنم در مقابل تو تحریم لذت مناجات 

    را از من بردار . . .


۲) خدایا: من کسانی را که تو دوسـتـشان نداری را ترک می کنم و در

    مقابل تو لذت با خود بودن را به من عطا کن . . .


۳) خدایا: من پناهگاه شیـطان را ترک می کنم و در مقابـل تو پنـاهـگاه

    امن خودت را به عطا کن . . .


   امروز روز اول مذاکره است خـدایا بـرای شفاف سازی گام اول را من 

   بر می دارم و سانترفیــوژهای گناه را که شیطان در وجودم برپا کرده 

   یکی یکی و با کـمـک تو از کار می اندازم هـسته درونی ام را خودت 

   غنی سازی کن ...

آدم شدن حق مسلم ماست!

  • منتظر تنها


اگر به تو آموختند که پسرا شیرند، دخترا موشند...

شهید مـطهری به من آمـوخت زن و مـرد مـتـفاوت هستند و نبایـد 

یکسان باشند چون ظلم به زن است یکسانی.


اگر غیرت را دخالت معنا کردند و با حیا شدن را در صندوق کردن...

شهید مطهری به من گفت غیرت، عـشق مرد به ناموسش است 

و حیا، احترام زن به خودش.


اگر گفتند که مرد می تواند زنش را بزند...

اسلام به من آموخت که زن ریـحانه است و مرد وظـیفه دارد تمام 

اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند.


اگر به تو آموختـند که بی حیایی زن برایـش آزادیست و با چـادر او 

را اسیر می کنیم...

شهید مطهری در کتاب حقوق زن به مـن آموخت که حجاب امنیت 

است و بی حجابی اسیر دست مردان هوس باز شدن است.


اگر گفتند که زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در 

دادگاه شهادت دهد...

شهید مطهری در کتاب حقـوق زن به من گفت که زن احـساسات

و عواطـفش دو برابر مرد است و از این رو ممکن است در شهادت

دادن دچار تزلزل شود.


اگر به تو گفتند که دیـه زن نصـف دیه ی مرد است چـون ارزشش

کمتر از مرد است...

شهید مطهری در کـتـاب حـقـوق زن به من آمـوخـت کـه اگـر مرد 

کشته شود برای ایـنکه همسرش فـرزندان را در آسایش و دور از 

دغدغه معیشت بزرگ کند، دیه او دو برابر است.


از راه اسلام بروید و در چاه دشمنان نیفتید!

  • منتظر تنها

ایـن روزها کـسی بـه خـودش زحـمـت نـمـیدهـد یـک نـفـر را کـشـف کـنـد...

زیـبـایـی هـایـش را بـیـرون بــِکـشـد...

تـلـخـی هـایـش را صـبر کـنـد...

آدم هـای امــروز...

عـشـق هـایِ کـنـسـروی مـی خـواهـنـد...

یـک کـنـسـرو کـه فـقـط دَرش را بـاز کـنـنـد...

بـعـد یـک نـفـر شـیـریـن و مـهـربـان و زیـبـا از داخـلِ کـنـسـرو بـپـرد بـیـرون

وهـی لـبـخـنـد بـزنـد و بـگـویـد:

حـق بــا تــوســـت !!!

  • منتظر تنها

از راه بــرویــد و در چـــاه نـیــفـتــیـد!


دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن می کند و درون تنور می 

گذارد؟ چه اتفاقی می افتد؟! خمیر به سنگها می چسبد!

اما نان هرچه پخته تر می شود، از سنگها راحت تر جدا می شود...


حکایت آدم ها همین است؛

سختیهای این دنیا، حرارت تنور است...و این سختی هاست که 

انسان را پخته تر می کنند...

و هر چه انسان پخته تر می شود سنگ کمتری بخود می گیرد...

سنگها تعلقات دنیایی هستند...

ماشین من، خانه من، کارخانه من....

آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!


خوشا به حال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته می شود که به هیچ سنگی

نمی چسبد!

تو در زندگی به چه چسبیده ای؟! سنگ وجود تو کدام است؟

  • منتظر تنها

از راه بــرویــد و در چـــاه نـیــفـتــیـد!


حر ابن یزید ریاحی اولین کسی بود که آب را به روی امام حسین(ع) 

بست و اولین کسی شد که خونـش را بـرای او داد. عمر سعد اولین

کسی بود که به امـام حـسین(ع) نامه نـوشت و دعـوتـش کرد برای

آنکه رهبرش شود و اولین کسی شد که تـیـر را به سـمت او پـرتـاب

کـرد. چـه کسی می دانـد آخـر  کـارش به کـجا می رسـد؟ دنـیـا دار 

ابـتـلاسـت . بـا هـر امتحـانی چهـره ای از مـا آشـکار مـی شـود کـه 

گاهـی خـودمـان را شـگـفـت زده می کـند. چـطـور می شود در ایـن 

دنـیا بر کسـی خرده گرفت و خود را ندیـد؟ می گویـنـد خـدا داستان 

ابـلیـس را تعریف کرد تا بدانی که نمی شود عـبـادتـت بـه تقربت به 

جایگاهت اطمینان کنی. خدا هـیچ تعهدی برای آنـکـه تو هـمـان کـه 

هستی بمانی نداده است . شاید به همین دلیل است که سفارش 

شـده وقـتـی حال خوبی داری و مـی خواهـی دعـا کنی یادت نــرود 

عافیـت و عـاقـبـت بخیری ات را بـطلبی...

بارلها عاقبت همه ی ما را ختم بخیر کن !

  • منتظر تنها